Semalt maglumatlary çykarmak programma üpjünçiliginiň iň ýokary sanawyny paýlaşýar

Brauzer gyryş guralynyň kömegi bilen maglumatlary awtomatiki usulda çykarmak üçin ulanylyp bilner. Bu amal çykarmak gurallary bilen ýönekeýleşdirilýär, şonuň üçin ulanyjydan maglumatlaryň alynjak maglumat meýdanlaryny kesgitlemegi talap edýär, galanlary ekstraktor tarapyndan amala aşyrylýar. Maglumatlary çykarmagyň artykmaçlygy, gurallaryň tehniki başarnyklary bolmadyk ulanyjylar tarapyndan dolandyrylmagy üçin döredilendir. Maglumat çykarmak programma üpjünçiligini ulanmak bilen dürli web sahypalaryndan birnäçe minutyň içinde maglumatlary alyp bolýar. Web mazmunyny ýok etmekde peýdaly bolup biljek dürli web maglumatlary çykarmak programma üpjünçiligi bar. Gyrmak üçin iň oňat gurallaryň käbiri:

Soliddocuments.com

Bu programma, PDF resminamalaryny söz resminamasyna öwürmekde peýdalydyr. Programma, PDF resminamalaryny döretmekde, öwürmekde we çykarmakda gaty öwrüjini ulanýar. Programma üpjünçiligi, Windows programmalarynyň hemmesinde diýen ýaly dogry işlemäge ukyply.

Oktoparse

Bu, webden girip bolýan mugt gyryş guraly. Programma üpjünçiligi web sahypalaryndan maglumatlary aýyrmak we maglumatlary çykarmak üçin ulanylyp bilner. Programma üpjünçiligi, gurluşly bolan birnäçe formatda maglumatlary gyrmaga ukyply. Programma üpjünçiligi mazmuny netijeli we aňsatlyk bilen döwüp biler we octoparse.com web salgysyna girip bilersiňiz.

Salestools

Bu, Linkedin we beýleki sosial ulgam web sahypalarynda öňdebaryjy tapmaga kömek edýän daşarky satuwlary amala aşyryp bilýän öňdebaryjy tizlenme platformasydyr. Şeýle hem, platforma Crunchbase, Viadeo we Xing ýaly saýtlarda öňdebaryjy tapyp biler. Saýtdaky maglumatlary sales.io girip görüp bilersiňiz.

Maglumatlar paneli

Bu, maglumatlary çykarmak gurallar paneli, saýtlardan maglumat ýygnamak we gyrylan maglumatlary tablisanyň formaty görnüşinde tertiplemek üçin ulanylyp bilner. Saklanan maglumatlar elektron tablisasyna ýa-da maglumat bazasyna hem getirilip bilner. Maglumat gurallary paneli baradaky maglumatlary datatoolbar.com girip bilersiňiz.

Webdataguru.com

Bu sahypa, ähli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we ýok etmek üçin hyzmatlary hödürleýär.

Dataddo.com

Bu diňe bir gazyp almak bilen çäklenmän, analitikany we integrasiýany hem üpjün edýän platforma. Bu gural, birnäçe web hyzmatlaryndan maglumatlary birikdirmek, derňemek we wizuallaşdyrmak üçin peýdalydyr. Bu hyzmat programmalary hökmünde datçikleri, akylly hasaplaýjylary we Programma üpjünçiligini öz içine alýar.

Ficstar.com

Bu, “Ficstar” programma üpjünçiligini ulanýan we çuňňur webden maglumatlary çykarmak üçin maglumatlary gazyp almak tehnologiýasyny ulanýan ýörite döredilen gözleg motorydyr. “Ficstar”, maglumatlaryň tebigatyna görä islendik işiň isleglerine laýyklaşdyrylyp bilner.

Spinn3r.com

Programma üpjünçiligi, esasanam web bloglaryny, teswirleri, forumlary we esasy habarlara gözegçilik etmek üçin blog sferasyny indeksirlemekde täsirli. Saýt, isleýän programmalaryny gurmak üçin kärhanalar üçin zerur maglumatlary berýär.

Connotate.com

“Connotate” maglumatlary çykarmak üçin çalt we täsirli guraldyr, sebäbi “Al” tehnologiýasy arkaly awtomatlaşdyryş ýörelgesinde işleýär. Şeýle hem, giň gerimde web maglumat mazmunyny ýygnamaga mümkinçilik berýär.

Webrobots.io

Bu, maglumatlary çykarmak bilen bir hatarda döwmek hyzmatlaryny berýän programma üpjünçiligi. Çykarylan maglumatlar gönüden-göni müşderiniň maglumatlar bazasyna berilýär.

mass gmail